محورهای این رویداد :
  • - گیاهان دارویی
  • - مهندسی بافت
  • - هوا فضا
  • - انرژیهای نو و محیط زیست
  • - IT, ICT
  • - NBIC
  • - بیوتکنولوژی
  • - نانوتکنولوژی
  • - گردشگری