1. گزارش اولین پیش نشست رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار
اولین پیش نشست توجیهی رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار آبان ماه 1400 به منظور آشنایی دانشجویان با اهداف و فرم ارسال ایده ی رویداد در کوی دانشگاه تهران برگزار شد.
2. گزارش پیش نشست دوم رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار
دومین پیش نشست توجیهی رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار در تاریخ 23/9/1400 به منظور آشنایی دانشجویان با اهداف و فرم ارسال ایده ی رویداد در کوی دانشگاه تهران برگزار شد.