شورای سیاستگذاری
دکتر علیرضا وجهی
رئیس
معاون دانشجویی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: avajhi [at] ut.ac.ir
رویداد فناورانه «دانشگاه تا بازار»
دکتر مهدی اسلام پناه
رئیس
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
پست الکترونیکی: eslampanah [at] ut.ac.ir
رویداد فناورانه «دانشگاه تا بازار»
دکتر هادی غفوریان یاورپناه
دبیر
مدیرکل خوابگاه های دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghafoorian [at] ut.ac.ir
کمیته هماهنگی و برنامه ریزی
حسین رضایی
دبیر
معاون اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hrezaei [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر سمیرا طالبی
دبیر
مدیرعامل شتابدهنده لیداکس
پست الکترونیکی: unilid [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
محمدرضا کاظمی
دبیر
دانشجوی دکتری هوافضا - سازه
پست الکترونیکی: kazemi [at] ut.ac.ir
کمیته مالی
پریسا دهقان
دبیر
دبیر کمیته مالی رویداد
پست الکترونیکی: parisadehghan [at] ut.ac.ir
کمیته پشتیبانی
سمیع سقا
دبیر
دبیر کمیته پشتیبانی رویداد
پست الکترونیکی: samisagha [at] ut.ac.ir
کمیته رسانه
المیرا سلیمی
دبیر
دبیر کمیته رسانه
پست الکترونیکی: elmirasalimi [at] ut.ac.ir