گزارش پیش نشست دوم رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار
1400-09-23
گزارش پیش نشست دوم رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار

دومین پیش نشست توجیهی رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار در تاریخ 23/9/1400 به منظور آشنایی دانشجویان با اهداف و فرم ارسال ایده ی رویداد در کوی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این راستا، ابتدا آقای دکتر طالب زاده رئیس اسبق سازمان فضایی ایران که عضو هیئت مدیره ی هلدینگ دانش بنیان لیدکو هستند، یک معرفی اجمالی از این هلدینگ داشتند و سپس خانم دکتر طالبی مدیر عامل شتاب دهنده ی فناوریهای نوین ایرانیان (لیداکس) بیان کرد که قبل از روز رویداد، یک دوره ی پیش شتابدهی و آماده سازی دو هفته ای برای تیم های ارائه دهنده ی طرح در رویداد وجود دارد که به آنها کمک می کند بتوانند یک مدل شفاف و خلاصه از کسب و کار پیشنهادی خودشان برای ارائه به سرمایه گذاران، همکاران و شرکای خود تهیه کنند که در صورتیکه حتی اگر در زمره ی تیم های برتر این رویداد که توسط شتابدهنده ی لیداکس و هلدینگ لیدکو از آنها حمایت صورت میگیرد قرار نگیرند، می توانند این مدل کسب و کار را به سایر سرمایه گذاران ارائه دهند.

در ادامه آقای مهندس نعمتی کارشناس ارزیابی مالی هلدینگ دانش بنیان لیدکو در مورد نحوه ی بررسی بازار و ارائه ی قسمت هزینه های طرح توضیح دادند که سبب سهولت تکمیل قسمت مربوط به هزینه های طرح می شود.

این رویداد در 9 محور برگزار می گردد که آقای دکتر جعفری پس از معرفی اکوسیستم تحقیق و توسعه ی هلدینگ به همراه خانم دکتر بیرانوند و خانم دکتر ختایی این 9 محور و موضوعات مربوط به هر حوزه را تشریح کردند.

در نهایت، هر کدام از سوالات فرم ارسال ایده ی رویداد توضیح داده شدند و فرصت پرسش و پاسخ برای شرکت کنندگان وجود داشت.    

در این راستا، ابتدا آقای دکتر طالب زاده رئیس اسبق سازمان فضایی ایران که عضو هیئت مدیره ی هلدینگ دانش بنیان لیدکو هستند، یک معرفی اجمالی از این هلدینگ داشتند و سپس خانم دکتر طالبی مدیر عامل شتاب دهنده ی فناوریهای نوین ایرانیان (لیداکس) بیان کرد که قبل از روز رویداد، یک دوره ی پیش شتابدهی و آماده سازی دو هفته ای برای تیم های ارائه دهنده ی طرح در رویداد وجود دارد که به آنها کمک می کند بتوانند یک مدل شفاف و خلاصه از کسب و کار پیشنهادی خودشان برای ارائه به سرمایه گذاران، همکاران و شرکای خود تهیه کنند که در صورتیکه حتی اگر در زمره ی تیم های برتر این رویداد که توسط شتابدهنده ی لیداکس و هلدینگ لیدکو از آنها حمایت صورت میگیرد قرار نگیرند، می توانند این مدل کسب و کار را به سایر سرمایه گذاران ارائه دهند.

در ادامه آقای مهندس نعمتی کارشناس ارزیابی مالی هلدینگ دانش بنیان لیدکو در مورد نحوه ی بررسی بازار و ارائه ی قسمت هزینه های طرح توضیح دادند که سبب سهولت تکمیل قسمت مربوط به هزینه های طرح می شود.

این رویداد در 9 محور برگزار می گردد که آقای دکتر جعفری پس از معرفی اکوسیستم تحقیق و توسعه ی هلدینگ به همراه خانم دکتر بیرانوند و خانم دکتر ختایی این 9 محور و موضوعات مربوط به هر حوزه را تشریح کردند.

در نهایت، هر کدام از سوالات فرم ارسال ایده ی رویداد توضیح داده شدند و فرصت پرسش و پاسخ برای شرکت کنندگان وجود داشت.