گزارش اولین پیش نشست رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار
1400-08-10
گزارش اولین پیش نشست رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار

اولین پیش نشست توجیهی رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار آبان ماه 1400 به منظور آشنایی دانشجویان با اهداف و فرم ارسال ایده ی رویداد در کوی دانشگاه تهران برگزار شد.